Close Menu

Actieplan Integriteit

13 juni 2018

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over misstanden bij hulporganisaties en de aanscherping van procedures en subsidiekaders. Ten behoeve van dit debat heeft het CBF maandag 11 juni een brief naar Tweede Kamerleden gestuurd met een update over de activiteiten die wij in het kader van integriteit ondernemen. Deze activiteiten zijn onderdeel van een gezamenlijk Actieplan Integriteit. Dit plan is opgesteld door een brede coalitie van betrokken partijen binnen de sector, namelijk: Partos, het Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, Cordaid, Oxfam Novib, CARE Nederland, ICCO, Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro 555), Goede Doelen Nederland en het CBF als toezichthouder op erkende goede doelen.

Doel van het plan is dat uiteindelijk het aantal integriteitsschendingen afneemt en de meldingsbereidheid toeneemt. Het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik is niet alleen van belang voor internationale hulp- en ontwikkelingsorganisaties, maar is relevant voor alle goede doelen. Daarom is, daar waar mogelijk en wenselijk, de scope van dit plan breder om recht te doen aan allen met wie en voor wie wij werken.

In het actieplan zijn vier hoofdlijnen voor acties, maatregelen en projecten geformuleerd:

  • Bestaande integriteitssystemen verbeteren.
  • Preventieve maatregelen treffen.
  • Veilig melden en adequaat handelen.
  • Transparant verantwoorden.

Het CBF neemt binnen het gezamenlijke actieplan de volgende concrete acties:

  • Een inventarisatie bij alle erkende goede doelen over de huidige stand van zaken met betrekking tot integriteitsbeleid. De resultaten hiervan zijn dit najaar beschikbaar.
  • Het samen met de sector aanscherpen van de normen met betrekking tot integriteit in de Erkenningsregeling. Door te expliciteren wat minimumnormen zijn als het gaat om integriteit kan het CBF hier beter toezicht op houden en kunnen organisaties gerichter werken aan het versterken van hun integriteitssysteem.
  • Het ontwikkelen van een expliciete meldingsplicht bij het CBF in geval van ernstige misstanden. Dan kan het CBF het integriteitsysteem van de organisatie toetsen: is er adequaat opgetreden richting slachtoffers én daders en vindt er transparante verantwoording plaats? De meldplicht zal zo worden vormgegeven dat de eigen verantwoordelijkheid voor het toepassen van het integriteitsysteem binnen organisaties wordt gestimuleerd en de meldingsbereidheid wordt geborgd.
Logo CBF